Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Puskasoturit ry.

2§ Yhdistyksen kotipaikkakunta

Yhdistyksen kotipaikkakuntana toimii Espoon kaupunki.

3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

  • Yhdistyksen tarkoituksena on toimia nuorten aikuisten frisbeegolf-seurana. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi mm:
  • Organisoida pelitapahtumia jäsenilleen
  • Järjestää tapaamisia jäsenistönsä kesken
  • ylläpitää yhdistyksen omia internet-sivuja
  • yhdistää frisbeegolfista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä
  • pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen

4§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan hyväksyntä. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa, jolloin ilmoitus saadaan merkityksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu parillisen vuoden syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-6 muuta jäsentä. Hallituksen toimintakausi on 24 kuukautta ja se alkaa tammikuun ensimmäinen päivä (1.1.) ja päättyy 31. päivä joulukuuta (31.12.). Uusi hallitus valitaan toimintakauden toisen vuoden syyskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää kevät- ja syyskokoukset kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä. Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat on eritelty kohdassa 11. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksikymmentäyksi (21) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla, sekä ilmoittaa asiasta internet-sivustolla.

11§ Varsinaiset kokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat sekä tarvittaessa muita asioita.

KOKOUKSEN AVAUS

LÄSNÄOLIJAT

JÄRJESTÄYTYMINEN

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TILIN- TAI TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

TOIMINTASUUNNITELMAN SEKÄ TULO- JA MENOARVION VAHVISTAMINEN

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat sekä tarvittaessa muita asioita.

KOKOUKSEN AVAUS

LÄSNÄOLIJAT

JÄRJESTÄYTYMINEN

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALINTA*

1-2 TOIMINNANTARKASTAJAN TAI TILINTARKASTAJIEN SEKÄ 1-2 VARATOIMINNANTARKASTAJAN TAI VARATILINTARKASTAJAN VALINTA

TULEVAN VUODEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

*vain parillisina vuosina

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.